Ogólne Warunki Sprzedaży

§1. Wprowadzenie

1. Wszystkie warunki sprzedaży obowiązują oraz stanowią niezmienną część każdej oferty cenowej składanej przez Zakład Tokarsko-Ślusarski Bugajewski , a także wszystkich zamówień i innych umów dotyczących sprzedaży. Postanowienia ogólne warunków umowy mogą ulec zmianie jedynie w formie pisemnej zatwierdzonej przez Zakład Tokarsko-Ślusarski Bugajewski.
2. Definicje określające dalsze warunki sprzedaży :
• OWS – Ogólne warunki sprzedaży
• Sprzedawca – Zakład Tokarsko–Ślusarski Bugajewski
• Kupujący – podmiot będący drugą stroną umowy.

§2. Zapytanie ofertowe

1. Do przyjęcia zapytania ofertowego i przygotowania oferty niezbędne są : dane Kupującego , określenie gatunku materiału, ilości zamawianych detali , wskazanie , jeśli usługa ma być wykonana z materiału powierzonego oraz dokumentacja techniczna w formie drukowanej lub elektronicznej . W przypadku braku wystarczających informacji do przygotowania oferty, Sprzedawca prześle drogą elektroniczną prośbę o uzupełnienie .
2. Preferowane są rysunki przygotowane zgodnie z zasadami rysunku technicznego.
3. Przy braku dostępu do dokumentacji technicznej Sprzedawca może również przygotować ofertę na podstawie dostarczonego wzoru . W tym przypadku Kupujący zobowiązuje się dostarczyć detal lub urządzenie w stanie pozwalającym na opracowanie przez Sprzedającego rysunków technicznych. Przygotowana w ten sposób dokumentacja pozostaje własnością Sprzedawcy.

§3. Oferta

1. Oferta jest podstawą do zawarcia umowy sprzedaży .
2. Przesłana oferta jest ważna tylko przy zamówieniu wszystkich detali w podanych ilościach . W przypadku zmian może zajść konieczność przygotowania dodatkowej kalkulacji.
3. Oferta cenowa nie rezerwuje materiału potrzebnego do realizacji zamówienia .
4. Oferta nie zawiera kosztów pakowania i transportu . Oferta na transport oraz pakowanie może zostać przygotowana jako dodatkowa na prośbę Kupującego .
5. Dla elementów z materiałów nierotujących u Sprzedawcy odpad użytkowy zostanie przedstawiony jako oddzielna pozycja w ofercie lub wliczony w cenę materiału.
6. W przypadku realizacji zlecenia produkcyjnego z materiału powierzonego Sprzedawca w ofercie określi ilość oraz gatunek materiału oraz w jakich odcinkach powinien zostać dostarczony.
7. Sprzedawca może, na życzenie Kupującego, zapewnić usługi dodatkowe takie jak obróbka galwaniczna , cieplna , piaskowanie itp. Usługi te wykonywane są w kooperacji u sprawdzonych podwykonawców .
8. Oferta nie zawiera kosztów wydania atestów materiałowych oraz certyfikatów dostarczanych przez kooperantów i dostawców materiału. Jeśli takie dokumenty będą wymagane a ich otrzymanie będzie wiązało się dodatkową opłatą u dostawcy koszt ten zostanie doliczony do faktury.
9. Ceny podawane przez Sprzedawcę są cenami netto i powiększone zostaną o podatek od towarów i usług.

§4. Zawarcie umowy sprzedaży

1. Umowa pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym zostaje zawarta po otrzymaniu oraz akceptacji przez Sprzedawcę zamówienia w formie pisemnej drukowanej lub elektronicznej .
2. Składając zamówienie Kupujący akceptuje ofertę przedstawioną przez Sprzedawcę w całości .
3. Wszelkie zmiany w dokumentacji technicznej po przyjęciu zamówienia mogą nie zostać wdrożone jeśli produkcja została już rozpoczęta . W przypadku wprowadzenia zmian do zlecenia Kupujący musi liczyć się z możliwością zmiany terminu wykonania lub odmową wykonania zlecenia .
4. Czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu dostarczenia przez Kupującego kompletnej dokumentacji technicznej oraz wypełnienia warunków szczególnych oferty jeśli zostały zawarte ( dostawa materiału powierzonego ,przedpłata itp. )

§5. Tolerancje i atesty

1. Na dostarczonych rysunkach technicznych Kupujący oprócz wymiarów powinien w czytelny sposób zaznaczyć tolerancje wymiarowe , tam gdzie jest to niezbędne. Wymiary przy których nie będzie opisanej na rysunku tolerancji, wykonane zostaną zgodnie z europejską normą tolerowania ISO DIN 2768.
2. Atesty i certyfikaty do zastosowanych w produkcji materiałów dołącza się , jeśli wymóg ten zostanie zaznaczony w zapytaniu ofertowym lub zamówieniu.

§6. Materiał powierzony

1. W przypadku realizacji zamówienia z materiału powierzonego muszą zostać spełnione następujące warunki :
• gatunek , jakość oraz ilość dostarczonego materiału musi odpowiadać warunkom przedstawionym w ofercie
• materiał dostarczony musi posiadać atest lub dowód zakupu z informacją o gatunku materału.

2. W przypadku wątpliwości Kupującego przy zakupie materiału, Sprzedawca przed realizacją zlecenia doradzi w kwestiach jakości, gatunku jak również może wskazać rzetelnego dostawcę materiału.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny lub odmowy wykonania usługi w przypadku dostarczenia materiału o rażąco niskiej jakości, niezgodnego z wymaganiami lub technicznie utrudniającego lub uniemożliwiającego obróbkę.
4. W przypadku dostarczenia materiałów w ilościach lub wymiarach wymagających przy rozładunku użycia urządzeń dźwigowych lub podnośników widłowych dostawa powinna zostać zgłoszona z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem.
5. Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu a Kupujący do odbioru powierzonego materiału niewykorzystanego w produkcji do 30 dni od daty realizacji zlecenia . Po tym terminie materiał może zostać przez Sprzedawcę zutylizowany lub wykorzystany na użytek własny.

§7. Reklamacje

1. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu towaru dokonać sprawdzenia zgodności z zamówieniem.
2. W przypadku otrzymania części wykonanych niezgodnie z zamówieniem Kupującemu przysługuje prawo do reklamacji.
3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni.
4. Kupujący zobowiązuje się do zwrotu wadliwych części , chyba że strony postanowią inaczej.
5. Kupujący bez zgody Sprzedającego nie może samodzielnie dokonać naprawy wadliwych części i obciążyć kosztami Sprzedawcę . Jeśli Sprzedawca wyrazi zgodę na taką naprawę musi ona zostać udzielona w formie pisemnej.
6. Sprzedawca nie odpowiada za szkody lub opóźnienia w dostawie wynikające z działań firm transportowych.

§8. Płatności

1. Kupujący zobowiązuje się do terminowego realizowania zobowiązań finansowych wobec Sprzedawcy.
2. W przypadku nie odebrania przez Kupującego wyprodukowanych części w terminie dłuższym niż 7 dni od dnia realizacji zamówienia Sprzedawca ma prawo wystawić fakturę z ustalonym w ofercie terminem płatności . Nie odebranie towaru nie zwalnia Kupującego z obowiązku terminowej zapłaty.
3. W przypadku opóźnień płatności za zrealizowane zlecenia Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania się z realizacją wszystkich zawartych umów, łącznie z odmową wydania wyprodukowanego towaru, do czasu zapłaty przez Kupującego wszystkich zaległości finansowych .
4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wstrzymania dostaw względem Kupującego który zalega z płatnościami.
5. Wszczęcie postępowania reklamacyjnego nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty za wydany towar.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB BĘDĄCYCH NASZYM KLIENTEM LUB KONTRAHENTEM

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Tokarsko-Ślusarski Bugajewski z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Żywokostowej 7 .

2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: info@zts-bugajewski.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

A. Przygotowania oferty cenowo-terminowej w odpowiedzi na otrzymane zapytanie ofertowe , realizacji transakcji kupna-sprzedaży na podstawie umowy lub zamówinia , realizacji zlecenia produkcyjnego, serwisu sprzedażowego, bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.b RODO;
B. Wystawionej dokumentacji finansowo-księgowej potwierdzającej realizację zlecenia lub transakcji kupna-sprzedaży, bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.c RODO;
C. Dochodzenia roszczeń, w tym w procesie windykacji, bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.f RODO;
D. Marketingowych, na podstawie prawnego interesu Administratora, bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.f RODO lub na wyrażonej zgodzie art.6. ust.1 lit. a RODO;
E. Statystycznych i analitycznych, ukierunkowanych na badanie potencjału sprzedażowego, bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.f RODO;
F. Realizacji reklamacji, bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.f RODO;
G. Nawiązania kontaktu za pomocą formularza kontaktowego na podstawie wyrażonej zgody, bazując na podstawie prawnej – art.6. ust1 lit.a RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane firmom zewnętrznym.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw poza obszar Unii Europejskiej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

A. Zgodnie z ustawą o rachunkowości.
B. Do czasu przedawnienia roszczeń.
C. Do momentu zakończenia współpracy lub odwołania zgody.
D. Do czasu zakończenia relacji biznesowej.
E. Do zakończenia postępowania reklamacyjnego oraz zgodnie z ustawą o rachunkowości.
F. Do momentu odwołania zgody

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wyrażenia sprzeciwu oraz odwołania zgody .

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze i realizacji umowy

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania

Poznań , 7 listopada 2018 r.

Zakład Tokarsko-Ślusarski BUGAJEWSKI

ul. Żywokostowa 7
61-680 Poznań
Polska
NIP: 7822235193

tel./fax. (+48) 061 820 49 54
tel. kom. (+48) 0501 731 384
ENGLISH: (+48) 0507 116 908 

e-mail: info@zts-bugajewski.pl